Privacyverklaring

Privacyverklaring Dorpshuis ’t Zoetzand
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens zijn:
Dorpshuis ’t Zoetzand
Zoetzandselaan 1
4112 JL Beusichem
06 – 22 07 79 33

De secretaris van de stichting is de Functionaris Gegevensbescherming van dorpshuis ’t Zoetzand en te bereiken via secretariaat@dorpshuiszoetzand.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting dorpshuis Beusichem/Zoelmond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u als vrijwilliger werkzaam bent.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Diploma EHBO / BHV / SVH / IVA (alleen voor vrijwilligers)
– 2e telefoon nummer in geval van nood. (alleen voor vrijwilligers)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@dorpshuiszoetzand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om u te kunnen bellen of e-mailen
– indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Bij calamiteiten.
– Voor een correcte vrijwilligers administratie.
– Om u te informeren over de werkzaamheden in het dorpshuis.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens
Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Voor eenmalige huurders:
Persoonsgegevens naam adres email en telefoonnummer: Tot het financieel boekjaar is afgerond.
– Voor wekelijkse huurders:
Persoonsgegevens blijven bewaard tot het moment dat uw vereniging de huur opzegt.
– Voor vrijwilligers:
Totdat het moment waarop u aangeeft te stoppen met het vrijwilligerswerk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond verstrekt geen gegevens aan derden tenzij het met u overeengekomen is en dit in het belang van van de uitvoering van de overeenkomst nodig is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@dorpshuiszoetzand.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. dorpshuis ’t Zoetzand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@dorpshuiszoetzand.nl